Dohoda o hmotné odpovědnosti

 Dohoda o společné hmotné odpovědnosti
podle § 176 zákoníku práce

(Název zaměstnavatele) ................................................................. se sídlem v ............................................................................... 
zapsaný v obchodním rejstříku ...................................... soudu v ...................................................., odd. .......................................
pod číslem ......................................................
IČO .................................................................
zastoupený .....................................................
dále jen „zaměstnavatel“ na straně jedné 
a
pan (paní) ..................................... nar. dne ........................., bytem ................................................................................................
rodné číslo .............................................., dále jen „zaměstnanec“, na straně druhé 

uzavřeli tuto 
 dohodu o společné hmotné odpovědnosti

1. Zaměstnanec je u zaměstnavatele zaměstnán jako ......................... . Protože s touto funkcí je spojená hmotná odpovědnost, přebírá zaměstnanec touto dohodou odpovědnost za svěřené hodnoty. Těmito hodnotami jsou ...................... ..................................................................................................................................................................................................... (je-li to možné, uvést druh hodnot – např. zboží, ceniny apod.), které převezme na základě inventarizace, jakož i za hodnoty, které převezme za trvání pracovního poměru kdykoli později.
2. Zaměstnanec přebírá tuto hmotnou odpovědnost spolu s ostatními zaměstnanci na pracovišti. 
3. Zaměstnavatel se zavazuje seznámit všechny společně hmotně odpovědné zaměstnance na pracovišti se skutečností, že zaměstnanec uzavřel dohodu o společné hmotné odpovědnosti.
4. Zaměstnanec odpovídá za schodek zjištěný při inventarizaci, pokud neprokáže, že tento schodek nezavinil.
5. Zaměstnanec se zavazuje všechny hodnoty spolu s ostatními hmotně odpovědnými zaměstnanci, řádně vyúčtovat a udělat vše pro to, aby nevznikala na svěřených hodnotách škoda. Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny podmínky k péči o svěřené hodnoty, je povinen na to bez zbytečného odkladu písemně upozornit svého nadřízeného.
6. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit všem hmotně odpovědným zaměstnancům podmínky pro řádný výkon povinností a bez zbytečného odkladu odstranit všechny nedostatky, na které některý zaměstnanec upozorní. 
7. Tato dohoda zaniká skončením pracovního poměru. Před skončením pracovního poměru může dohoda zaniknout odstoupením podle § 177 zákoníku práce.
8. Další podmínky odpovědnosti za případný schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování vyplývají z ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních přepisů.
9. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno z nich obdrží zaměstnanec, jedno zaměstnavatel.

V ...................................................... dne ................................

...................................................... ...................................................... 
podpis zaměstnance razítko a podpis oprávněného
  vedoucího zaměstnance zaměstnavatele


 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších.    

TOPlist

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994