VZOR Nájemní smlouva

 

Vzor nájemní smlouvy
 


Pronajímatel :
……………………. (jméno)
r.č. ……………………
trvale bytem ……………………
(dále jen pronajímatel)

a

Nájemce:
……………………………. (jméno)
r.č.: …………………………….
trvale bytem: …………………………….
(dále jen nájemce)

I.

I.1. Pronajímatel je vlastníkem jednotky č…………….., o velikosti ……………… m2 v ………… podlaží domu č.p. …………….., ul. …………………., dle listu vlastnictví LV č. ………………….

I.2. Celková výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím je cca ………………m2.

II.

II.1. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání jednotku specifikovanou v čl. I včetně jejího vybavení a jejích součástí.

III.

III.1. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou, a to od …………….., s tříměsíční výpovědní lhůtou (dále též „Počátek nájmu“).

III.2. Byt bude nájemníkovi předán pronajímatelem dne ……………….. s písemným protokolem o předání a převzetí bytu.

IV.

IV.1. Sjednané nájemné činí ……………….,-Kč (slovy: ……………….. korun českých) měsíčně včetně poplatků za služby.
IV.2. Nájemné je splatné předem do ………..dne předcházejícího kalendářního měsíce na účet pronajímatele vedený u …………………, č. ú.: ………………. IV.3. Platby spojené se spotřebou elektrické energie se zavazuje uhradit nájemce. Tato platba není součástí nájemného.
IV.4. Nájemce je povinen uzavřít Smlouvu o dodávce elektřiny s …………………., a to do 7 dnů od předání bytu.
IV.5. Nájemce je povinen reagovat na výzvy plynáren, vodáren, elektráren a jiné a umožnit průběžný odečet plynu, vody a elektřiny.
IV.6. Bude-li nájemce v prodlení s platbou nájemného, je vedle zákonného poplatku z prodlení povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky denně a to i v případě, že prodlení nezavinil.

V.

V.1. Nájemní poměr sjednaný touto smlouvou lze skončit:
a) písemnou dohodou obou smluvních stran
b) výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou
c) pokud je nájemce v prodlení s platbou nájemného po dobu delší než 10 pracovních dnů, je pronajímatel oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy okamžitě a zároveň propadá ve prospěch pronajímatele složená kauce. Stejné oprávnění má pronajímatel i v případě porušení ustanovení čl.IV této smlouvy.

V.2. V případě skončení nájemního poměru dle odstavce a), b) a c) je nájemce povinen vyklidit předmět nájmu a předat jej pronajímateli nejpozději v den ukončení nájemního poměru. Pokud k tomuto datu nájemce předmět nájmu dobrovolně nevyklidí, sjednává se smluvní pokuta 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý započatý den prodlení. Nájemce je v takovém případě povinen vyklidit předmět nájmu a předat jej pronajímateli nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne skončení nájmu. Nestane-li se tak, účastníci se dohodli, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu vyklidit a věci nájemce nechat uskladnit, to vše na náklady nájemce.

V.3. Účastníci sjednali, že pro účely této smlouvy, zejména pro účely podání výpovědi z nájmu, se doručením zásilky rozumí poslední den lhůty pro doručení zásilky, pokud nebyla zásilka doručena, i když se obeslaná strana či obeslaný zástupce o uložení nedozvěděli..

V.4. Písemná výpověď nájmu sjednaného podle této smlouvy, bude doručována vždy prostřednictvím doručujícího orgánu (pošta), a to jako poštovní zásilka dodávaná do vlastních rukou adresáta do místa jeho bydliště. Nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat, např. proto, že obeslaná strana či obeslaný zástupce na své adrese nebyli zastiženi, a obeslaná strana či obeslaný zástupce si zásilku od pošty nevyzvedne do deseti dnů od uložení zásilky podle poštovních předpisů, považuje se poslední den této lhůty za den doručení zásilky, i když se obeslaná strana či obeslaný zástupce o uložení nedozvěděli, a v případě výpovědi tím tak počne běžet výpovědní lhůta.

Pronajímatel:
Kontaktní osoba: …………………

Nájemce:
………….. (jméno)
Doručovací adresa:
Kontaktní osoba: ………………., tel.: …………..
E mail: …………………..

VI.

VI.1. Nájemce složil v hotovosti dne ……………… k rukám pronajimatele ………………………., částku ve výší …………..,-Kč (slovy: …………………. korun českých), která bude sloužit jako záloha na případné smluvní nebo zákonné sankce, náhrady škody apod., po dobu účinnosti této smlouvy. Pronajímatel je povinen nájemci uvedenou zálohu zúčtovat ke dni ukončení nájemního vztahu.

VII.

VII.1. Nájemce se seznámil se stavem pronajímané jednotky.
VII.2. Nájemce přebírá pronajímanou jednotku bez závad nezpůsobilých k bydlení.
VII.3. Po skončení nájmu odevzdá nájemce jednotku pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Případné škody se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli do 14 dnů po skončení nájmu.
VII.4. Nájemce se zavazuje, že bude pronajímanou jednotku využívat pouze k účelu bydlení.
VII.5. Nájemce se zavazuje, že nedá pronajímanou jednotku či jeho část do podnájmu jiné osobě.
VII.6. Nájemce není oprávněn provádět v bytě stavební úpravy, ani jiné podstatné změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
VII.7. Chov jakýchkoliv zvířat je možný jen po předchozím písemném souhlasu pronajímatele.
VII.8. Nájemce na vlastní náklady provádí a hradí nutné opravy do výše 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých).
VII.9. Nájemce se zavazuje, že v pronajímané jednotce s ním ve společné domácnosti bude bydlet pouze jedna osoba.

VIII.

VIII. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nebo jím pověřenou osobu vstup a prohlídku bytu a to po předchozím telefonickém oznámení, učiněném alespoň 3 pracovní dny dopředu.

IX.

IX.I. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
IX.2. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V …………………………………dne ………………………………..

pronajímatel

…………………………………………

nájemce

…………………………………………
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších.    

TOPlist

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994