Pracovní smlouva

 

Pracovní smlouva
podle § 28 a násl. zákoníku práce

(Název zaměstnavatele) .................................................................................

se sídlem v ...............................................................

zapsaný v obchodním rejstříku ..................................................... soudu v ..........................................., odd. .................................
pod číslem ......................................................
IČO .................................................................
zastoupený ......................................................
dále jen „zaměstnavatel“ na straně jedné 
a

pan (paní) ..................................... nar. dne ........................., bytem ................................................................................................
rodné číslo .............................................., dále jen „zaměstnanec“, na straně druhé 

uzavřeli tuto 
pracovní smlouvu
 
I.
1. Zaměstnanec bude pracovat u zaměstnavatele jako ...................................................... (uvede se druh práce)
2. Místem výkonu práce se stanoví ...................................................... (adresa pracoviště nebo název obce).
3. Dnem nástupu do práce se sjednává den ........................ . Tímto dnem vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr.
4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou (na dobu určitou do ................................... nejvýše však na dva roky).
5. Pracovní poměr se sjednává se zkušební dobou v délce .................................... Ve zkušební době může každá ze stran pracovní poměr zrušit z jakýchkoli důvodů nebo i bez udání důvodů. Musí tak však být učiněno písemně a oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době musí být druhé straně doručeno alespoň tři dny předem.
6. Smluvní strany se současně dohodly na těchto dalších podmínkách: ........................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
7. Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat mzdu stanovenou samostatným mzdovým výměrem v souladu s platnými mzdovými předpisy.
8. Mzda se sjednává s přihlédnutím k případné práci přesčas.
9. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu.
10. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat sjednaný druh práce osobně, ve stanovené pracovní době a dodržovat přitom pracovní kázeň.
11. Zaměstnanec se zavazuje, že nebude vedle svého zaměstnání v pracovním poměru vykonávat výdělečnou činnost (soukromě podnikat, pracovat ve vedlejším pracovním poměru nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele.  
12. Zaměstnanec se dále zavazuje zejména 
• Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny zaměstnavatele vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci.
• Plně využívat pracovní doby ke kvalitnímu, hospodárnému a včasnému plnění zadaných pracovních úkolů.
• Při výkonu práce jednat a rozhodovat se v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit či poškodit oprávněné zájmy zaměstnavatele.
• Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Tato povinnost trvá i po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru.
• Zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů zaměstnavatele se zájmy osobními, zejména nebude zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní či někoho jiného.
• Po dobu trvání pracovního poměru nepůsobit jako člen řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících stejný nebo obdobný předmět činnosti jako zaměstnavatel. To neplatí, pokud by byl do takového orgánu vyslán zaměstnavatelem.
13. Zaměstnavatel se zavazuje zejména:
• Přidělovat zaměstnanci práci podle této pracovní smlouvy a poskytovat mu za ni mzdu. 
• Vytvářet příznivé a zdraví nenarušující pracovní podmínky.
• Dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy a touto pracovní smlouvou, zejména podmínky pro bezpečnou práci.

II.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto pracovního poměru se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalších obecně závazných právních předpisů.
 
III.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.


V ...................................................... dne................................

......................................................                                                                 ...................................................... 
podpis zaměstnance                                                                                                       razítko a podpis oprávněného
                                                                                                                                    vedoucího zaměstnance zaměstnavatele 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších.    

TOPlist

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994