Pokuty za neoprávněné podnikání

 

Živnostenská kontrola, neoprávněné podnikání, pokuty

Základní informace o kontrole podnikatelů živnostenským úřadem, o sankcích a o výši pokut, které je možné při zjištění nesrovnalostí podnikateli uložit. 

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle §69a a na podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností (dle §60a, živnostenského zákona).

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly (§60c, živnostenského zákona).

Živnostenský úřad může vydat rozhodnutí o tom, že je podnikatel povinen odstranit nedostatky zjištěné při provozování živnosti (poskytne podnikateli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění). 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladné účinky (dle §60d, živnostenského zákona).

 
Neoprávněné podnikání

Neoprávněným podnikáním je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost.
Za neoprávněné podnikání se považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti po dobu jejího pozastavení podle §58, odst. 2 až 4 (dle §61, živnostenského zákona).

Sankce za neoprávněné podnikání:
Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč.
Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč.
Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč.
Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání (§ 63a, živnostenského zákona).
Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč.
Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 750 000 Kč.
Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání (§62, živnostenského zákona).

Rozdělení živností na volné, řemeslné a vázané je přílohou živnostenského zákona.

Pokuty za porušení jiných ustanovení živnostenského zákona

Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže podnikatel:

neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,

nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované,

porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy, 

předloží nepravdivé prohlášení.

Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel porušuje povinnosti stanovené v § 31.

Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jestliže podnikatel:

neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,

neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenského úřadu.

Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 20 000 Kč, jestliže podnikatel:

neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen,

neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese.

Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše 50 000 Kč.

Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou živnostenským zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše 10 000 Kč.

Živnostenský úřad může uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 12 a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu (§ 31 odst. 13), pokutu až do výše 10.000,- Kč (dle §65, živnostenského zákona).

 
Ukládání pokut

Živnostenský úřad může zahájit řízení o uložení pokuty do 1 roku ode dne, kdy se dozvěděl o neoprávněném podnikání, nejpozději však do 5 let od doby, kdy k porušení došlo; jde-li o pokračující neoprávněné podnikání, nejpozději do 5 let od doby, kdy neoprávněné podnikání ještě trvalo. 

Živnostenský úřad může zahájit řízení o uložení pokuty do 1 roku ode dne, kdy se dozvěděl o jiném porušení živnostenského zákona (viz §65, živnostenského zákona), nejpozději však do 3 let ode dne, kdy taková skutečnost ještě trvala. Pokutu může živnostenský úřad uložit i osobě, která se dopustila porušení živnostenského zákona jako podnikatel, a jejíž živnostenské oprávnění již zaniklo. 

Pověřený pracovník živnostenského úřadu může uložit pokutu (podle §65 živnostenského zákona) až do výše 5000 Kč též na místě v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti podle tohoto zákona spolehlivě zjištěno, nestačí-li domluva a osoba uvedená v § 65 ji na místě zaplatí. 

Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. Pověřený pracovník živnostenského úřadu je oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích (dle §66, živnostenského zákona).
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších.  

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994

TOPlist