Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 
 
Opatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 

 
 
Příloha č. 2


Postupy účtování pro podnikatele 
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek


Čl. I Dlouhodobý majetek

(1) Dlouhodobým majetkem je
a) dlouhodobý nehmotný majetek,
b) dlouhodobý hmotný majetek,
c) dlouhodobý finanční majetek.
(2) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek se dále účtuje o
a) pořízení dlouhodobého majetku,
b) poskytnutých zálohách na dlouhodobý majetek,
c) oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a dlouhodobému hmotnému majetku,
d) opravných položkách k dlouhodobému majetku.
(3) Dlouhodobým nehmotným majetkem účtovaným v účtové třídě 0 jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou 
použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky převyšující 60 000 Kč. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.
(4) Dlouhodobým hmotným majetkem účtovaným v účtové třídě 0 se rozumí
a) pozemky, stavby 6) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č.72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky 8), předměty kulturní hodnoty 9), předměty z drahých kovů a věci nabyté nájemcem z finančního leasingu, a to bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti,
b) samostatné movité věci s výjimkou movitých věci uvedených v písm. a) a soubory movitých věci se samostatným technicko ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek,
c) pěstitelské celky trvalých porostů 1) s dobou plodnosti delší než tři roky,
d) základní stádo a tažná zvířata, bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení 2), které se nezahrnuje do ocenění dlouhodobého hmotného majetku; o technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pěstitelských celků trvalých porostů, základního stáda a tažných zvířat a majetku v účtové skupině 03. Technická rekultivace není dlouhodobým majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon 7).
(5) Příslušenství 3) dlouhodobého hmotnéhomajetku jsou předměty (např. přídavná nebo výměnná zařízení), které tvoří shlavní 
věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence.Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadídodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří shlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(6) Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména
a) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok (např. vklad tichého společníka do společnosti),
b) cenné papíry a podíly vymezené v Čl. XV Úvodních ustanovení,
c) dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku podle § 488b a následujících obchodního zákoníku.
(7) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek účtuje účetní jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo 
hospodaření s majetkem státu a dále zejména:
a) o koupeném movitém dlouhodobém majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) o majetku najatém za podmínek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů, ve znění platném do konce roku 2000,
c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež odpisuje za podmínek stanovených v § 28 zákona o daních z příjmů,
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užíváni od jiné osoby,
f) o vypůjčeném dlouhodobém hmotném majetku, jehož vlastnictví zajištěním závazku převodem práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku odpisuje vypůjčitel. Ocenění majetku převodem práva a výpůjčkou se nemění,
g) nájemce o dlouhodobém majetku najatém podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se tak pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli.
(8) O majetku, který je předmětem finančního leasingu, účtuje vlastník tohoto majetku.
(9) Dlouhodobým majetkem nejsou
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2-Finanční účty),
c) drobný nehmotný a hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku uvedeného v odstavcích 3 a 4 písm. b) do povinně stanovené částky; v takovém případě se drobný nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů (na účet 518 - Ostatní služby), o drobném hmotném majetku se účtuje jako o zásobách.

Čl. II Pořizování dlouhodobého majetku

(1) Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím 
(darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání. Dlouhodobým nehmotným nebo hmotným majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku /Čl. I odst. 9 písm. c)/, který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob.
(2) Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických 
funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.
(3) Dlouhodobým finančním majetkem se stávají majetkové položky uvedené v Čl. I odst. 6 okamžikem uskutečnění účetního případu.
(4) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 - Pořízení dlouhodobého majetku a 
ve prospěch účtu 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku nebo 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku.
(5) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý bezúplatně (darováním) se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 - Pořízení dlouhodobého 
majetku a ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy. Majetek nabytý státním podnikem delimitací se vyúčtuje na příslušný účet majetku a ve prospěch účtu 411 - Základní kapitál.
(6) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek přeřazený z osobního užívání do podnikáni (dodatečný vklad) se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 01- 
Dlouhodobý nehmotný majetek, 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a ve prospěch účtu 491-Účet individuálního podnikatele.
(7) Na účtech účtové skupiny 05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek se účtují zálohy dlouhodobé i krátkodobé.
(8) Pří pořízení dlouhodobého hmotného majetku směnnou smlouvou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a 
výnosem je cena majetku směnou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

Čl. III Ocenění dlouhodobého majetku

(1) Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady.
(2) Pořizovací cenou dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek a technické 
zhodnocení pořízeny včetně nákladů uvedených zejména v Čl. VI a VII.
(3) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
b) dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu; účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek,
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek, v případě neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 413-Ostatní kapitálové fondy,
e) vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.
(4) Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku vlastní činností (výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho účetního období).
(5) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší 
částku 60 000 Kč, a technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období odpovídají částce uvedené v § 33 zákona o daních z příjmů a technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání. Náklady nepřevyšující uvedené částky lze účtovat jako
a) technické zhodnocení,
b) ostatní služby v případě dlouhodobého nehmotného majetku,
c) ostatní provozní náklady v případě dlouhodobého hmotného majetku.
Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(6) Účetní jednotka, která vlastnila pozemky nebo měla právo hospodařeni s pozemky ve vlastnictví státu a nezavedla je do účetnictví v roce 1991, 
přestože je evidovala v operativní evidenci, následně pozemky zaúčtuje na majetkový účet v cenách podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užíváni pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.
(7) Cenné papíry a majetkové účasti se v souladu se zákonem oceňují pořizovací cenou (včetně emisního ážia); jsou-li však cenné papíry a majetkové 
účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, jejich oceněním u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu, a to bez ohledu na ocenění tohoto vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech).
(8) O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtové skupiny 07 a 08); 
přitom je nutné opravit odpisový plán.
(9) O přechodném snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných 
položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví apod..
(10) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání počínaje dnem l. ledna 1998. O technickém 
zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.

Čl. IV Odpisování dlouhodobého majetku

(1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní 
jednotka v souladu s ustanovením zákona. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
(2) Odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (Čl. III), a to do její výše.
(3) Sazby odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků), pokud 
tímto opatřením není stanoven pravidelný (rovnoměrný) odpis po stanovenou dobu.
(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že odpisy se vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu 
při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
(5) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník odpisy ze svého vlastnického 
podílu.
(6) Odpisy se účtují ve prospěch účtu účtové skupiny 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a účtové skupiny 08-Oprávky k 
dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku; obdobně účtuje o odpisech nájemce v případech uvedených v Čl. XXI Úvodních ustanovení.
(7) Dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytových družstev se nemusí odpisovat. Právnické osoby založené za účelem, aby se 
staly vlastníkem domu s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů a lidová bytová družstva nemusí tento dlouhodobý hmotný majetek odpisovat.
(8) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. V Vyřazování dlouhodobého majetku

(1) Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní 
společnosti či družstva, převodem na základě právních předpisů, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání.
(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části likvidovaného v důsledku stavby, včetně nákladů na likvidaci, se zahrne do nákladů na stavbu.
(3) Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost 
užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě dlouhodobého nehmotného majetku.
(4) Zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku a pořizovací cena neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se vyúčtuje zejména 
na vrub účtu
a) 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě prodeje,
b) 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě likvidace,
c) 549 -Manka a škody v případě manka nebo škody,
d) 543-Dary v případě darování,
e) 491-Účet individuálního podnikatele v případě přeřazení z podnikání do osobního užívání,
f) 411-Základní kapitál v případě delimitace, popř. restituce majetku státního podniku.
(5) Při prodeji dlouhodobého finančního majetku (cenných papírů a podílů) se cena, ve které se účtují na příslušných účtech účtové skupiny 06-
Dlouhodobý finanční majetek, vyúčtuje na vrub účtu 561-Prodané cenné papíry a podíly.
(6) Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude 
pokračováno, se při likvidaci odepíše na vrub účtu 548 - Ostatní provozní náklady.

Čl. VI Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

(1) Na účtu 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek a technické zhodnocení do doby 
jeho uvedení do užívání včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Je-li součástí nákladů souvisejících s pořízením (Čl. VIII odst. 2, 3 a 4) zhotovování věci materiální povahy (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. Jsou-li věci materiální povahy pro další práce nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.
(2) Je-li dlouhodobý nehmotný majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného 
majetku náklady na všechna variantní řešení.
(3) Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 
01-Dlouhodobý nehmotný majetek.
(4) Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení 
dlouhodobého hmotného majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.

Čl. VII Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(1) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení do doby jeho 
uvedení do užívání včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením zejména na
a) přípravu a zabezpečení (včetně např. úroků, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením) do doby uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
b) průzkumné geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení 2), dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice, 
d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů 10), a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti, 11) jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,
e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,
f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jejího užívání,
g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
(2) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtují, součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nejsou
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtu 544- Smluvní pokuty a úroky z prodlení, a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) výdaje na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
f) výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,
g) daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí,
h) kurzové rozdíly.
(3) Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02-
Dlouhodobý hmotný majetek.
(4) Účetní jednotka může na účet 042 -Pořízení dlouhodobého hmotného majetku účtovat náklady charakteru technického zhodnocení na cizím 
dlouhodobém hmotném majetku v průběhu jeho pořizování, pokud se prokazatelně má stát nájemcem dlouhodobého hmotného majetku nebo jeho příslušné části a následně technické zhodnocení bude odpisovat. Vlastník dlouhodobého hmotného majetku neúčtuje náklady charakteru technického zhodnocení v průběhu pořizování dlouhodobého hmotného majetku a technické zhodnocení odpisované tímto nájemcem.

Čl. VIII Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Zřizovacími výdaji na účtu 011-Zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se zřízením (založením) nové účetní jednotky (např. soudní a správní poplatky a 
jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování a nájemné). Zřizovacími výdaji jsou též výdaje, které nově vzniklá účetní jednotka uhradí jiné osobě (např. mateřské společnosti) v souvislosti se svým zřízením. Zřizovacími výdaji není pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob a výdaje na reprezentaci. Na účtu 011 - Zřizovací výdaje se neúčtují náklady související s přeměnou společnosti.
(2) Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje na účtu 012 jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných 
ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, že jsou
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).
(3) Software se účtuje na účtu 013 bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je
a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.
(4) Na účtu 014-Ocenitelná práva se účtují zejména výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky 
duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.

Čl. IX Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Účetní jednotka, která po 1. 1. 1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť 
pozemek a zvlášť ložisko (účet 029-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č.l75/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3 ) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t,m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.
(2) Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou 
pěstitelským celkem trvalých porostů 1) je cena včetně osázení.
(3) Na účtu 032-Umělecká díla a sbírky se účtují
a) výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), pokud nejsou součástí stavebních objektů,
b) sbírky, např. soubor předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty.
(4) Na účtu 026-Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, 
dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky,

Čl. X Opravná položka k nabytému majetku

(1) Na účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku se účtuje při nabytí souboru majetku privatizací, koupí nebo vkladem a v rámci přeměn 
společností , nejsou-li sjednány či jinak stanoveny ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl
a) buď mezi oceněním nabytého souboru majetku jednou částkou (např. kupní cenou, nejsou-li náklady související s pořízením) a souhrnem ocenění jednotlivých složek souboru majetku v účetnictví privatizovaného, prodávajícího nebo vkládajícího subjektu nebo zanikající společnosti, sníženým o převzaté závazky,
b) nebo mezi oceněním nabytého souboru majetku (např. kupní cenou, nejsou-li náklady spojené s pořízením) a souhrnem individuálně přeceněných jednotlivých složek souboru majetku na základě posudku znalce (znalců), sníženým o převzaté závazky.
Souborem majetku se pro účely tohoto opatření rozumí soubor zejména nemovitého a většího rozsahu dlouhodobého movitého majetku a zásob, popř. pohledávek a dalších složek aktiv.
(2) Nabyvatel může majetek dodatečně individuálně přecenit na základě posudku zpracovaného znalcem (znalci) a o výsledek přecenění upravit 
opravnou položku. Dodatečné přecenění může být provedeno nejpozději do termínu uzavírání účetních knih; pokud od nabytí majetku do uzavírání účetních knih neuplynou tři měsíce, lze provést přecenění i v následujícím účetním období. Dodatečné přecenění se musí týkat veškerého takto nabytého majetku s výjimkou částek na přechodných účtech aktiv, účtů peněžních prostředků a pohledávek.
(3) Opravná položka se odpisuje do nákladů, popř. výnosů, pravidelně během 15 let od nabytí dlouhodobého majetku, a to nepřímo prostřednictvím 
oprávek, tj. účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku. Při jejím úplném odepsání se vypustí z účetnictví, tj. vyúčtuje se ve prospěch, popř. na vrub účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku. Neodepsaná část opravné položky se jednorázově odepíše do nákladů či výnosů v případě prodeje či vkladu celého souboru majetku, či poslední části majetku, ke kterému se opravná položka váže. Pro tento účel se opravná položka vztahuje k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Při postupném vyřazování částí souboru majetku (např. prodejem, vkladem, likvidací) se opravná položka nemění a v jejím odpisování se pokračuje předepsaným způsobem.
(4) Opravná položka k nabytému majetku může být účtována i v případě stanoveném v Čl. XX odst. 4 Úvodních ustanovení.

Čl. XI Technické zhodnocení odpisované nájemcem

(1) Technické zhodnocení odpisované nájemcem se odepíše v průběhu nájmu. Při ukončení nájmu se účtuje takto:
a) nájemce zaúčtuje případně vzniklou zůstatkovou cenu do nákladů, popřípadě jako úhradu závazku z pronájmu, je-li nájemné naturálně plněno technickým zhodnocením,
b) pronajímatel zvýší o technické zhodnocení pořizovací cenu pronajatého majetku a)zároveň účtuje ve prospěch ostatních provozních výnosů, popřípadě jako úhradu pohledávky z pronájmu, je-li nájemné naturálně plněno technickým zhodnocením.
(2) Náklady na uvedení najatého majetku do předchozího stavu účtuje nájemce do ostatních provozních nákladů.
(3) Technické zhodnocení odpisované nájemcem v případě finančního leasingu se odpisuje v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do vlastnictví 
nájemce se pořizovací cena technického zhodnocení zvýší o ocenění převzatého majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.
(4) Technické zhodnocení odpisované nájemcem se účtuje na účtu, na kterém se účtuje pronajatý majetek, a v případě finančního leasingu na účtu, na 
kterém se bude účtovat majetek převzatý nájemcem do vlastnictví.

Čl. XII Analytické účty dlouhodobého majetku

(1) Analytické účty vede účetní jednotka
a) podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. V případě souboru movitých věci a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství,
b) podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) odděleně za majetek uvedený v článku I, odst. 7, písm. b), c), f) a g).
(2) Analytické účty podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo 
popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisováni, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH na analytickém účtu. U majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.
(3) Analytické účty finančního dlouhodobého majetku se vedou podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahují 
údaje potřebné k identifikaci finančního dlouhodobého majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy. Analytické účty k cenným papírům a podílům se vedou podle Čl. XV Úvodních ustanovení.
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších. 

TOPlist

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994