Založení společnosti

 

Jak založit společnost s ručním omezeným :

Základní kroky k založení společnosti s ručením omezeným. Deset kroků k založení s.r.o.

1. Výpisy z rejstříku trestů budoucích jednatelů

2. Doklady od finančního úřadu o nedoplatcích daní společníků

3. Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích jednatelů

4. Stanovení sídla společnosti (např. sepsání nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor, pak pronajímatel musí doložit doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí)

5. Na první valné hromadě se mezi jednateli dohodne obsah společenské smlouvy, její sepsání a ověření notářem

6. Založení účtu v bance na složení základního kapitálu (banka obvykle vyžaduje originál společenské smlouvy), banka pak vydá písemné prohlášení o splácení vkladů jednotlivými společníky.

7. Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě  a požádání o udělení koncese (formuláře dostupné na internetu)

8. Do devadesáti dnů od založení se musí podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh musí obsahovat tyto přílohy:
- 2 x společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu
- potvrzení správce vkladu o složení vkladů
- doklad od banky o složení vkladu
- ověřené kopie živnostenských listů
- doklad o právním titulu užívání nemovitosti – nájemní smlouva
- čestné prohlášení jednatelů a podpisové vzory
- výpisy z rejstříků trestů jednatelů
- kolková známka ve výši 5.000 Kč

9. Do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku (ten stále ještě trvá i několik měsíců) je nutno se zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny

10. Do 30 dnů se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat na finančním úřadu
 

 

Společnost s ručením omezeným je založena uzavřením společenské smlouvy – tj. jejím podepsáním všemi společníky a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Důležitým pojmem v předchozí větě je výraz "založení společnosti", který se výrazně liší od pojmu "vznik společnosti". Společenskou smlouvu si nyní musíte dle § 57 ObchZ nechat sepsat formou notářského zápisu. Pokud zakládá společnost s ručením omezeným jediná osoba, pak se sepisuje o založení společnosti namísto společenské smlouvy zakladatelská listina, která musí mít v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 ObchZ formu notářského zápisu, který Vám vyhotoví každý notář (viz seznam notářů na stránkách Notářské komory ČR). 
 
Společenská smlouva musí obsahovat (§ 110 ObchZ): 
firmu a sídlo společnosti,
určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
předmět podnikání,
výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu,
jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
určení správce vkladu,
jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. 
Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. 
 
Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva (§ 60 ObchZ). Obvykle se volí složení vkladů na bankovní účet. Nejjednodušší způsob je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
 
Vklady lze složit i v hotovosti u správce základního jmění, který poté vydá prohlášení o složení základního jmění. Správce, který uvedl v prohlášení vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům společnosti za její závazky do výše, v jaké nebyli věřitelé z majetku společnosti uspokojeni. Výše základního kapitálu společnosti musí činil nejméně 200.000 Kč, a výše vkladu jednoho společníka musí činit nejméně 20.000 Kč. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé ážio (příplatek mimo vkladovou povinnost) a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30%. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100.000 Kč. 
 
Při zakládání právnické osoby nebo při rozšiřování činnosti právnické osoby jste povinni ohlásit nové živnosti živnostenskému úřadu a požádat o vydání živnostenských listů. Ohlášení se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro právnickou osobu“, ke kterému musíte doložit požadované přílohy. V případě formálních nedostatků ohlášení Vás živnostenský úřad vyzve, abyste do 15 dnů odstranili chyby. Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od správného ohlášení. Ohlášení živnosti provádí právnická osoba na místně příslušném živnostenském úřadě, tím je zpravidla živnostenský odbor na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
 
Závazné náležitosti ohlášení jsou určeny v § 45 živnostenského zákona. V ohlášení právnická osoba uvádí zejména tyto údaje: 
obchodní jméno a sídlo společnosti,
identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem,
údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost,
údaje týkající se osoby odpovědného zástupce,
údaje týkající se případné organizační složky podniku,
předmět podnikání,
identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno,
provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,
datum zahájení provozování živnosti,
datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou 
údaj o tom, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem.
 
Závazné přílohy ohlášení živnosti jsou uvedeny v § 46 živnostenského zákona: 
výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (ne starší než 3 měsíce),
doklad o zaplacení správního poplatku 1.000 Kč za každou ohlašovanou živnost (zpravidla postačí kopie potvrzeného útržku poštovní složenky, originál mějte k nahlédnutí),
doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností,
čestné prohlášení odpovědného zástupce,
doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem,
doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena (společenská smlouva nebo výpis z obchodního rejstříku),
v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu dle § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor, k provozování obchodu a služeb; u bytových prostor zpravidla postačí souhlas majitele bytu a výpis z katastru).
Prokazování odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti, provozování volné živnosti je podmíněno pouze ohlášením. 
 
Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Návrh na zápis do obchodního rejstříku je nutné podat na předepsaných tiskopisech, které jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně ověřeny. Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezeným a tímto dnem vzniká povinnost společnosti vést podvojné účetnictví. 
 
První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu. Každý poplatník, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Místně příslušným správcem daně je finanční úřad odpovídající sídlu právnické osoby. Nelze-li správce daně podle běžných pravidel určit, je jím Finanční úřad pro Prahu 1. 
 

Zdroj  : www.komora.cz

 

Prodej nových společností s.r.o. - prodej tzv. READY - MADE společností

 

Potřebujete začít rychle podnikat, potřebujete převést svou činnost na novou společnost a nechcete nebo nemůžete čekat ? Nebo jen chcete založit společnost snadno a rychle ? Máte problémy se složením základního kapitálu společnosti na zablokovaný bankovní účet ?
Existuje dnes již spousta firem, které se živí právě zakládáním již existujících nových společností. READY-MADE společnosti jsou určeny od svého počátku pro prodej koncovému uživateli společnosti.

Takové společnosti mají přiděleny IČO, nikdy nepodnikaly ani nevyvíjely žádnou hospodářskou činnost. Jsou také často označovány jako "čistá společnost".

Novou společnost můžete koupit s kompletním servisem prakticky okamžitě a po převodu můžete začít ihned podnikat.
Převod takové společnosti u notáře mnohdy netrvá déle jak 3 hodiny a Vy můžete začít ihned podnikat. Po převodu může nový majitel měnit např. název obchodní firmy , sídla, nové živnostenské listy atd.

Ceny společností s.r.o. se pohybují okolo 40.000,- Kč vč. výloh při převodu společnosti (převod obsahuje možnost přejmenování společnosti - změna obchodní firmy společnosti, změnu sídla společnosti, nové předměty podnikání do zakladatelské listiny, jmenování prokuristy a všechny další nezbytné změny ve společnosti, tak abyste mohli ihned fungovat ).
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších. 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994

TOPlist